Beschikbaarheid: voor Maart heb ik nog maar 2 plekken over. Neem contact op

Algemene voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor alle offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 2 maanden. Prijzen zijn exclusief BTW (zie kleine ondernemersregeling). Tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat garant voor de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

1.3 Opdrachten dienen schriftelijk bevestigd te worden door de opdrachtgever. Bij nalatigheid hierin, maar instemming met de start van de opdracht, geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Mondelinge afspraken zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door de ontwerper.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De ontwerper zet zich in voor een zorgvuldige en onafhankelijke uitvoering van de opdracht, waarbij de belangen van de opdrachtgever naar beste weten worden behartigd. De ontwerper informeert de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden indien nodig.

2.2 De opdrachtgever faciliteert een tijdige en juiste levering door tijdig volledige en duidelijke gegevens/materialen aan te leveren. Termijnen voor uitvoering zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Niet inbegrepen in de opdracht zijn tests, vergunningaanvragen, en het beoordelen van instructies op wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij anders afgesproken.

2.4 Partijen controleren voor uitvoering het resultaat en melden eventuele afwijkingen binnen tien werkdagen na afronding schriftelijk aan de ontwerper.

3 Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders afgesproken, verstrekt de opdrachtgever opdrachten aan derden. De ontwerper kan als gemachtigde optreden op verzoek van de opdrachtgever.

3.2 Begrotingen voor kosten van derden zijn indicatief. De ontwerper kan namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Bij betrekken van goederen/diensten van derden door de ontwerper gelden de voorwaarden van de toeleverancier, ook jegens de opdrachtgever.

3.4 Opdrachten/aanwijzingen aan derden worden schriftelijk bevestigd door de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper.

3.5 Opdrachtgever schakelt geen derden in zonder overleg met de ontwerper dat de uitvoering van de opdracht kan beïnvloeden.

3.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden; opdrachtgever spreekt hen zelf aan met eventuele assistentie van de ontwerper.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op resultaten van de opdracht komen toe aan de ontwerper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Overdracht van rechten aan opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd. Tot overdracht geldt een gebruiksrecht zoals bepaald in artikel 5.

4.3 De ontwerper behoudt het recht zijn/haar naam te vermelden bij het resultaat. Openbaarmaking zonder vermelding van de ontwerper vereist voorafgaande toestemming.

4.4 Resultaten blijven eigendom van de ontwerper, tenzij anders overeengekomen, na voltooiing van de opdracht.

4.5 Na voltooiing hebben opdrachtgever en ontwerper geen bewaarplicht voor materialen/gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat

5.1 Bij voldoen aan verplichtingen verkrijgt de opdrachtgever gebruiksrecht volgens overeengekomen bestemming.

5.2 Bij gebruik van werken met rechten van derden worden aanvullende afspraken gemaakt.

5.3 Zonder schriftelijke toestemming mag opdrachtgever het resultaat niet aanpassen/gebruiken anders dan overeengekomen. De ontwerper kan voorwaarden stellen, waaronder vergoeding.

5.4 Niet-overeengekomen gebruik geeft recht op schadevergoeding van minimaal driemaal het honorarium.

5.5 Het recht op gebruik vervalt bij niet-nakomen verplichtingen of voortijdige beëindiging, tenzij anders overeengekomen.

5.6 De ontwerper mag resultaten gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en tentoonstellingen, met inachtneming van opdrachtgevers belangen.

6 Honorarium en kosten

6.1 De ontwerper heeft recht op honorarium, op basis van uurtarief, consultancy-fee, vast bedrag of andere overeen te komen vergoeding.

6.2 Naast het honorarium worden kosten voor uitvoering in rekening gebracht, zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

6.3 Extra werkzaamheden door onvolledige gegevens of gewijzigde opdracht worden apart gehonoreerd volgens gebruikelijke tarieven.

6.4 Bij vertraging door niet-toerekenbare omstandigheden vergoedt opdrachtgever de extra kosten.

7 Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4 Bij niet-betaling, of geschil over factuur, heeft ontwerper recht op opschorting van werkzaamheden.

7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 Wijziging en meerwerk

8.1 Partijen kunnen de overeenkomst wijzigen of aanvullen, mits schriftelijk vastgelegd en akkoord.

8.2 Indien wijziging/aanvulling leidt tot meerwerk, wordt dit apart in rekening gebracht.

9 Annulering en opzegging

9.1 Bij annulering voor start werkzaamheden is opdrachtgever 50% van het honorarium verschuldigd.

9.2 Bij opzegging tijdens uitvoering is opdrachtgever verplicht het honorarium voor tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

9.3 Bij opzegging door ontwerper wegens wanprestatie opdrachtgever heeft ontwerper recht op het volledige honorarium.

10 Aansprakelijkheid en garantie

10.1 De ontwerper is aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

10.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

10.3 Bij ontbreken van verzekeringsdekking is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van €10.000,-.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart de ontwerper tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid.

10.5 Voor gebreken in het geleverde geldt een garantietermijn van 3 maanden na levering, mits opdrachtgever aantoont dat het gebrek is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de ontwerper.

10.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het geleverde.

11 Overmacht

11.1 Bij overmacht worden verplichtingen opgeschort. Bij blijvende overmacht is ontbinding mogelijk, zonder schadeplichtigheid.

11.2 Overmacht omvat ook ziekte, overlijden, stakingen, bedrijfsstoringen, natuurrampen en andere onvoorziene omstandigheden.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd.

13 Slotbepaling

13.1 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Contact opnemen

Laten we samen beginnen aan iets moois!

Laten we samen beginnen aan iets moois!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.